Tiêu chí tài liệu lưu trữ quý, hiếm và đặc biệt quý, hiếm

Khái niệm tài liệu lưu trữ quý, hiếm và đặc biệt quý, hiếm

Tài liệu lưu trữ quý, hiếm được hiểu là tài liệu lưu trữ có giá trị đặc biệt, hiếm có về nội dung thông tin hoặc hình thức vật mang tin. Mức độ quý, hiếm của tài liệu lưu trữ phụ thuộc vào nhiều tiêu chí như nội dung, hình thức tài liệu, thời gian, địa điểm hình thành tài liệu... 

File đính kèm

Gởi bạn bè

Đối tác

Trực tuyến: 12
Lượt truy cập:3053