Công văn số 283/VTLTNN-NVTW ngày 19 tháng 5 năm 2004 của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước về việc ban hành bản Hướng dẫn chỉnh lý tài liệu hành chính.

                   BỘ NỘI VỤ                                             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

           CỤC VĂN THƯ VÀ LƯU TRỮ                                                     Độc lập - Tự do -Hạnh phúc

                           NHÀ NƯỚC

       Số :    283/VTLTNN - NVTW                       Hà  Nội, ngày 19  tháng 5 năm 2004

     V/v ban hành Bản hướng dẫn chỉnh

             lý tài liệu hành chính

 

Kính gửi: - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ,

                  cơ quan thuộc Chính phủ;

                                         - UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW.

 

Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực văn thư, lưu trữ được giao tại Quyết định số 177/2003/QĐ-TTg ngày 01/9/2003 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước;

Căn cứ Điều 10 Nghị định số 111/2004/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh lưu trữ quốc gia;

Để công tác chỉnh lý tài liệu hành chính tại lưu trữ lịch sử các cấp và lưu trữ hiện hành của các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội-nghề nghiệp, tổ chức kinh tế, đơn vị vũ trang nhân dân (sau đây gọi chung là các cơ quan, tổ chức) trong phạm vi toàn quốc được thực hiện một cách khoa học và thống nhất, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước ban hành kèm theo Công văn này bản Hướng dẫn chỉnh lý tài liệu hành chính.

Để phổ biến rộng rãi bản Hướng dẫn này, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sao gửi tiếp cho các cơ quan, tổ chức thuộc phạm vi quản lý của mình.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các cơ quan, tổ chức phản ánh về Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước để cùng phối hợp giải quyết./.

 

Nơi nhận:                                                                       CỤC TRƯỞNG

- Như trên;                                              CỤC VĂN THƯ VÀ LƯU TRỮ NHÀ NƯỚC

- Bộ trưởng Bộ Nội vụ (b/c);

- Văn phòng Quốc hội;                                                       (Đã ký)

- Văn phòng Chủ tịch nước;     

- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;                              Dương Văn Khảm

- Toà án nhân dân tối cao;

- Cơ quan TƯ các Đoàn thể;

- Cục Lưu trữ VP TW Đảng;

- Lãnh đạo Cục (4);

- Các đơn vị thuộc Cục;

- Lưu VT, NVTW (5).            

 

Tệp đính kèm :
huong dan chinh ly ban hanh kem theo cong van 283.doc
Phulucbanhanh kem theo cong van 283.doc
Gởi bạn bè

Đối tác

Trực tuyến: 12
Lượt truy cập:3053