Thông tư Số: 09/2011/TT-BNV của Bộ Nội vụ ngày 03 tháng 06 năm 2011 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ THỜI HẠN BẢO QUẢN HỒ SƠ, TÀI LIỆU HÌNH THÀNH PHỔ BIẾN TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC

Gởi bạn bè

Đối tác

Trực tuyến: 12
Lượt truy cập:3053